Hội thảo thống nhất khung năng lực và định hướng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý y tế các tuyến

Ngày 2016/02/12 tại Nhà khách Quốc hội, vì vậy 02 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội under the sự chủ trì of PSG.TS. Phan Văn Tường – Đại diện trường Đại học Y tế công cộng was tổ chức buổi hội thảo thống nhất khung năng lực and định hướng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo y tế all tuyến thuộc Hợp phần 2 của Dự án Giáo dục and Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET).

Thành phần tham dự hội thảo:

– Đại diện trường Đại học Y tế công cộng;

– Đại diện Dự án HPET;

– Đại Diên of some sở Y tế / Trường / Bệnh viện / Trung tâm Y tế thuộc of some tỉnh tham gia Dự án HPET.

Sau phần khai mạc of PGS.TS. Phan Văn Tường, TS. Nguyễn Đức Thành – đại diện trường Đại học Y tế công cộng báo cáo tóm tắt phương pháp and kết quả nghiên cứu khung năng lực of the cán bộ lãnh đạo quản lý y tế. Hội thảo lần this Nhầm mục tiêu hướng to 03 mục tiêu trong năm 2016: (1) Phát triển chuẩn and tools đo lường năng lực quản lý of the cán bộ quản lý y tế all tuyến; (2) Đánh giá level độ need all chuẩn năng lực quản lý of the cán bộ quản lý y tế all tuyến; (3) Xây dựng chuẩn năng lực quản lý of the cán bộ quản lý all tuyến.

Tại buổi hội thảo, the đại biểu tham dự chia nhóm thảo luận góp ý khung năng lực quản lý cơ bản and programs đào tạo of 04 nhóm đối tượng cán bộ lãnh đạo quản lý y tế đang công tác tại the cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống y tế, cụ thể: (1) Bộ Y tế; (2) Sở Y tế; (3) viện Bệnh; (4) Y tế dự phòng. Trọng quá trình thảo luận, the đại biểu tham dự tiến hành trình bày kết quả góp ý kiến Nhâm hoàn chỉnh khung năng lực quản lý cơ bản and programs đào tạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý y tế tuyến all.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

Ban QDLA HPET

Check Also

Họp thống nhất kế hoạch năm 2017 của dự án giáo dục và đào tạo nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế (HPET)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Quản lý …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *