Recent Posts

Bế giảng khóa đào tạo giảng viên về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tại viện Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 13 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện, kế hoạch tài chính năm 2017 của dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế – HPET”; Căn cứ Công văn số 1817/VYTCC …

Xem thêm>>